انجمن سواد رسانه ای ایران

The critical media literacy endows the skills of inquiry but it is the media which prevents the audiences get these skills

ضرورت آموزش شناخت رسانه به دانش آموزان برای ارتقاء سطح سواد رسانه ای آنان
ضرورت آموزش شناخت رسانه به دانش آموزان برای ارتقاء سطح سواد رسانه ای آنان