CONTENT

سواد اطلاعاتی چیست؟ مجموعه ای از توانایی های افراد است که به واسطه آن اشخاص درک می کنند که اطلاعات مورد نظر چه موقع لازم است و این توانایی را در افراد ایجاد می کند که اطلاعات را در جایگاه واقعی خود به کار ببرند، آن را ارزیابی کرده و به صورت موثری به کار ببرد.

هیچ رسانه ای بدون انگیزه لازم تولید محتوا نمی کند و بنابراین تولیدات رسانه ای یا به واسطه پشتوانه عظیم مالی و یا پشتوانه سیاسی و حمایت دولتی تولید می شوند و البته رسانه ای قدرتمندتر است که از پشتوانه مالی و حمایت سیاسی و دولتی برخوردار باشد.

محیط زندگی امروزی ما به نوعی با رسانه ها اشباع شده است که حتی لحظه ای زندگی بدون حضور رسانه ها برای انسان ها متصور نیست به نوعی حضور قدرتمند آنها را در جای جای زندگی خود از جمله بیمارستان، خرید و فروش، سفرهای زمینی یا هوائی، تفریحات و آموزش حس می کنیم.

هدف از آموزش سواد رسانه ای تربیت نسل حاضر به عنوان رهبران آینده جوامع است که نسبت به جامعه انسانی مسئولیت اجتماعی حس کنند و بی تفاوت نباشند تا مسیر زندگی انسانی را در جهت تکریم ارزش های انسانی و ایجاد زندگی توام با آسایش باشد.

سواد رسانه ای به کودکان و دانش آموزان می آموزد که در برابر پیام های رسانه ای منفعلانه برخورد نکنند و به تحلیل دقیق تولیدات رسانه ای بپردازند.

سواد رسانه ای به دانش آموزان یاد می دهد که برای تحلیل متون رسانه ای باید مفسر خوب موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشند و از هیچ موضوعی به سادگی عبور نکنند.

در دنیای سیاسی امروز ، واژگانی مانند دموکراسی، عدالت، صلح و همزیستی مسالمت آمیز و حفظ محیط زیست، بار مفهومی خود را از دست داده اند و باید آنها را بازتعریف کرد.