مقالات

آسیب های اجتماعی و چگونگی انعکاس اخبار مربوط به آن

از امروز به بعد سلسله گفتارهایی را پیش خواهیم برد که از موضوعات روز و بنیادین است و پیش از همه نظر مقامات عالی نظام را به خود جلب کرد و آن پدیده مربوط به آسیب های اجتماعی و چگونگی بررسی و انعکاس اخبار مربوط به آن در جامعه و شیوه جلوگیری از گسترش آن […]ادامه مطلب .

EnglishPersian