مقالات

تعریف جرم و مجازات در قانون

هیچ فعل یا ترک فعلی برابر اصل” قانونی بودن مجازت ها”، جرم نبوده و مستوجب مجازات نخواهد بود، مگر آنکه در قانون بعنوان جرم شناخته و برای آن مجازات مقرر شده باشد. برابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی؛ ” هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب […]ادامه مطلب .

EnglishPersian