مقالات

برقراری ارتباطات و عدم برقراری آن

زمانی که دو نفر با یکدیگر ارتباط می گیرند و ارتباط آنان به خوبی ادامه پیدا می کند ، می گوئیم که ارتباط میان آن دو برقرار شده است و به عبارت دیگر پیام منتقل شده است اما اگر به هر دلیلی ببینیم که اشخاص با هم اختلاف دارند و متوجه یکدیگر نمی شوند ، […]ادامه مطلب .

مقالات

تعریف رسانه Medium

ترجمه کلمه رسانه در زبان فارسی از medium گرفته شده است که مفهوم آن در زبان انگلیسی یعنی آنچه باعث ایجاد ارتباط بین دو نفر می شود و به عبارت دیگر این واژه از فعل Mediate یعنی « میانجی گری کردن» می آید که دو نفر و یا دو صاحب اندیشه را به هم مرتبط […]ادامه مطلب .

EnglishPersian